Hlala nami lishonile ilanga Lyrics

Joyous Celebration - Hlala nami lishonile ilanga

Hlala nami lishonile ilanga Lyrics Mp3 Download: Fakaza, Listen to Joyous Celebration online and enjoy The Lyrics, Video of your favorite Local Songs and Hip-hop music delivered to you in South Africa

Mp3 Download

Lyrics for Hlala Nami by Lundi

Hlala nami! Litshonil’ ilanga,
Ubusuku bufikile, nkosi,
Ma ndingasali ndingenamncedi,
Ndenzel’ uncedo ngokuhlala nam.

Buya khaw’leza obo bomi bam,
Ndiya siywa zezomhlab’ izinto;
Ndibona iinguquleko zodwa,
Wen’ ongaguqukiyo: hlala nam.

Yiba seloko ukufuphi nam,
Undigxothele zonk’ iintsaba zam;
NguWe nkosi onokundigcina,
Phakathi kwentshunguzi: hlala nam.

Andinakuxhala kukho wena,
Lintlungu neentsizi azinani;
Luphi uloyiso lwakho nchwaba?
Ndiya koyisa xa Uhleli nam.

Zibonakalis’ emehlweni am,
Uz’undikhombise okwezulu;
Ndikhanyisele yonk’ indlela yam,
Nasekueni kwam Uz’ube nam.